Alla Horska, Viktor Zaretskiy “SKETCHES”

1960—ТІ 8.5Х18.7 СМ